Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 152 items in 8 pages
số 28/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng;
số 31/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 - Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông ...
444/QĐ-TT-CNN 21/12/2022 Về việc công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng
41/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công ...
Số: 57 /NQ-HĐND 09/12/2022 NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
Số 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ ...
40/2022/QĐ-UBND 20/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3555/QĐ-UBND 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình công tác chủ yếu năm 2023
số 4990/QĐ-BNN-VP 22/12/2022 về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
443/QĐ-TT-CNN 21/12/2022 Về việc công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng
Số: 41/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 NGHỊ QUYẾT Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các ...
Số: 38/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Số: 38/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Số: 40/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của ...
3387/QĐ-UBND 12/12/2022 Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
Số: 57 /NQ-HĐND 09/12/2022 NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
số: 561/QĐ-SNN&PTNT 21/11/2022 Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây Măng cụt (Garcinia mangostana L.) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3146/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, ...
3137/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, ...
Số 58/2022/TT-BTC 22/09/2022 Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc ...

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004402263

  Lượt trong ngày
  1334
  Tổng số: 4402263