Green Orange Blue
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG: Tính tất yếu và yêu cầu thực tiễn
Người đăng: Duy Nguyên .Ngày đăng: 05/06/2023 16:21 .Lượt xem: 295 lượt.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trong tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Từng bước nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, giúp người dân ổn định cuộc sống, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo; chuyển dịch sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang hướng phát triển kinh tế gia trại, trang trại, sản xuất hàng hóa, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng...và trong những năm dịch bệnh xảy ra, nông nghiệp trở thành trụ đỡ của nền kinh tế. Thành công này có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống khuyến nông từ tỉnh tới cơ sở. Hệ thống khuyến nông đã trở thành cầu nối giữa Nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường; là hệ thống tư vấn, phổ biến kiến thức, các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước; cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho nông dân, mở ra cơ hội mới, tạo dựng giá trị bền vững cho nông nghiệp, nông gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác khuyến nông vẫn còn những tồn tại, hạn chế hiện hữu như: Các chương trình, dự án khuyến nông còn phân tán, dàn trải và chưa thật sự toàn diện, thiếu bền vững; chưa có cơ chế phù hợp để hỗ trợ người sản xuất nhân rộng kết quả của các mô hình vào sản xuất; nội dung tập huấn, đào tạo, thông tin tuyên truyền còn nặng về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chưa chú trọng đến hướng dẫn các kỹ năng tổ chức sản xuất và xúc tiến thương mại; chưa có nhiều mô hình tổng hợp, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống khuyến nông thiếu đồng bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở; chức năng, nhiệm vụ của khuyến nông cấp huyện, cấp xã còn trùng lặp giữ công tác quản lý với hoạt động sự nghiệp; năng lực đội ngũ cán bộ còn thấp với xu thế phát triển và yêu cầu đặt ra.

Đẩy mạnh công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo sinh kế, cải thiện thu nhập theo hướng ổn định ở khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời thay đổi tư duy chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, thích ứng với bối cảnh cụ thể trong tình hình mới là tất yếu và xuất phát từ yều cầu khách quan của thực tiễn sản xuất.

Đối với địa phương các cấp: (a)Củng cố hệ thống tổ chức khuyến nông cơ sở và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động khuyến nông. Kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước (Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện) hoạt động hiệu lực, hiệu quả để đảm bảo các dịch vụ công về khuyến nông thiết yếu phục vụ sản xuất, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt chú trọng đội ngũ khuyến nông ở cơ sở xã, phường và thôn, bản; đẩy mạnh mô hình khuyến nông cộng đồng để trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở, nhằm nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật cho nông dân, đồng hành với nông dân; hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp ở địa phương (bao
gồm cả nông nghiệp, nông dân, nông thôn). Tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai, phát triển Tổ khuyến nông cộng đồng theo Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch xây dựng Tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025; (b)Chỉ đạo công tác khuyến nông cần tập trung đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ,..; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức để chuyển đổi mới tư duy, chuyển đổi "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp", từ "tìm kiếm thị trường" sang "nghiên cứu thị trường" để hướng tới "nông nghiệp đặt hàng”; (c)Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cấp trang thiết bị hạ tầng, phát triển các mô hình nông dân và công nghệ số trong công tác hoạt động khuyến nông. Tăng cường hoạt động khuyến nông thị trường, khuyến nông công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tiên tiến nhằm khai thác có hiệu quả các yếu tố có lợi thế cạnh tranh trong sản xuất hàng hóa của từng địa phương; đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong hoạt động khuyến nông; (d)Chủ động nâng cao năng lực khuyến nông cơ sở để bám sát thực tế sản xuất, thường xuyên liên tục, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân dân về thông tin, kết nối thị trường, định hướng sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm, tư vấn giới thiệu quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ và chuyển đổi số; (g)Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách cấp huyện thực hiện các nội dung khuyến nông hàng năm và trung hạn theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Chương trình Khuyến nông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 để. Đồng thời huy động nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, vốn phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu được phân bổ,…để tập trung nguồn lực thực hiện hoạt động khuyến nông giúp người dân phát triển sản xuất, tăng giá trị gia tăng/đơn vị diện tích, góp phần cải thiện thu nhập.

Đối với hệ thống khuyến nông: (a)Tập trung tổ chức hoạt động khuyến nông  vào những lĩnh vực sản xuất có tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Đối với vùng đồng bằng, công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua xây dựng mô hình phải gắn với liên kết chuỗi giá trị, kết hợp với du lịch nông thôn. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác khuyến nông đối với các vùng núi cao, tạo sinh kế, tăng nguồn thu nhập và cải thiện thực phẩm cho người dân vùng núi. Quan tâm đến các chương trình khuyến nông phục vụ nông nghiệp an sinh, xoá đói, giảm nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc tiểu số, hải đảo, biên giới khó khăn; (b)Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ làm công tác khuyến nông; đặt biệt là kỹ năng hoạt động khuyến nông để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nông dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức thịn trường, tổ chức sản xuất, công nghệ số,… cho lực lượng cán bộ khuyến nông cơ sở, các thành viên của Tổ khuyến nông cộng đồng. Trung tâm Khuyến nông là đầu mối tham mưu, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp ở địa phương, từng bước chuẩn hóa cán bộ khuyến nông; (c) Đổi mới phương thức hoạt động khuyến nông, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất và của người dân ở tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, lựa chọn cây trồng, vật nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất từ đó hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với sản xuất sạch, an toàn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh sản phẩm. Chú trọng các sản phẩm đặc sản của địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến, bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên phạm vi toàn tỉnh; (d) Tiếp tục thay đổi cách tiếp cận, lấy cơ sở làm gốc, đa dạng hóa loại hình, chú trọng với liên kết doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình khuyến nông chuyển hướng sang đa giá trị, định hướng hình thành và từng bước mở rộng vùng nguyên liệu, đồng thời gắn kết các yếu tố cấu thành chất lượng của sản phẩm nông nghiệp như an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc...; (e) Xây dựng phương án phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng tiểu vùng: Miền núi, trung du và đồng bằng; Tham mưu kế hoạch nhân rộng mô hình nuôi cá trong các lòng hồ thủy điện; chú trọng các mô hình phục hồi, nâng cáo sinh kế cho người dân lưu vực các lòng hồ thủy điện, theo các Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022, Quyết định 3121/QĐ-UBND ngày 28/10/2021, Quyết định 425/QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ: Nhìn từ nhiều góc độ
Đôi điều về nghề Thú y !
Kết quả dự án Khuyến nông Trung ương "Phát triển mô hình chăn nuôi gà thịt thương phẩm (Ri lai, Mía lai, Chọi lai ...) theo VietGAHP" thực hiện giai đoạn 2020 - 2022
Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công chức cấp Sở, huyện làm công tác xây dựng nông thôn mới
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Triển khai mô hình Chăn nuôi Ngan địa phương sinh sản miền núi năm 2023
Nâng cao kỹ năng, phương pháp lập kế hoạch khuyến nông và chuyển đổi số ngành nông nghiệp cho đội ngũ khuyến nông Cộng đồng.
Bảo tồn cây bản địa Gụ Lau ở Quảng Nam
Kết quả chuyến Tham quan học tập kinh nghiệm hoạt động khuyến nông trong nước năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của Quảng Nam, Quảng Ngãi
Chương trình Hợp tác Quảng Nam - Sê Kông (Lào)
Bài thuốc chữa Áp huyết cao
KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM – 20 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
NFA mời Việt Nam đấu thầu 200.000 tấn gạo bổ sung
4 cách làm chậm lão hóa não
Những rau quả giúp bảo vệ gan
Cách chọn cua, ghẹ biển
Sử dụng thuốc tím trong xử lý nước
Cây bưởi trụ trên đất Tam Trà
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


    Lượt truy cập

    Tổng số lượt truy cập