Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Cần sớm sửa đổi Luật để hợp tác xã kiểu mới phát triển bền vững
Người đăng: Lê Thương .Ngày đăng: 21/06/2022 14:04 .Lượt xem: 531 lượt.
Qua 10 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thì trong thực tiễn thi hành Luật HTX 2012 cũng đã gặp phải những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cần khắc phục và sửa đổi, bổ sung, để khu vực KTTT thích ứng và phát triển bền vững trong tình hình mới.

         Luật HTX năm 2012 được ban hành và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013, qua gần 10 năm thực hiện đã làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị và người dân về vai trò quan trọng của phát triển kinh tế hợp tác (KTTT), Hợp tác xã (HTX) trong các thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân. Với các khung khổ pháp lý cùng các chính sách mới đã tác động tới KTTT, HTX trên nhiều mặt. 

          Đặc biệt, Luật HTX 2012 đã khắc phục được những bất cập, hạn chế của mô hình HTX kiểu cũ, đề ra yêu cầu liên kết tự nguyện của các thành viên theo nhu cầu hợp tác sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề cao trách nhiệm cộng đồng của HTX.

          Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy Luật HTX năm 2012 vẫn còn bộc lộ một số vấn đề hạn chế, bất cập, đôi lúc đôi nơi lại trở thành rào cản của sự phát triển của HTX, Liên hiệp HTX.Mô hình nuôi bò lai BBB của một Tổ hợp tác chăn nuôi tại xã Điện Quang, TX Điện Bàn

          Nhận diện những hạn chế, bất cập...

          Trước hếtLuật HTX năm 2012 mặc dù đã quy định về góp vốn của thành viên và quy định cụ thể về mức vốn góp tối đa của thành viên nhưng không quy định cụ thể về mức vốn góp tối thiểu nên trong thực tiễn đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một bộ phận thành viên chỉ góp vốn mang tính hình thức, không trở thành người chủ thực sự của HTX, Liên hiệp HTX, dẫn đến mối quan hệ giữa thành viên và HTX, Liên hiệp HTX không gắn bó chặt chẽ, quyền làm chủ của thành viên không được phát huy, tổ chức kinh tế không còn mang bản chất của KTTT mà trở thành tổ chức kinh tế gia đình, tổ chức kinh tế tư nhân, chỉ một vài thành viên có quan hệ nhân thân với nhau thực sự góp vốn, còn lại các thành viên khác chỉ góp vốn mang tính hình thức, nhằm “lách luật”, tranh thủ hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

          Thứ hai vấn đề quy định thành viên. Qua nghiên cứu thực tế thì hiện nay có 2 hình thức đối tượng thành viên chủ yếu, đó là “thành viên góp vốn” và “thành viên liên kết, hợp tác”. Hai đối tượng thành viên này cần được làm rõ về vai trò, vị trí của mỗi hình thức đối tượng thành viên để tạo điều kiện cho tổ chức KTTT phát triển. Trong đó cần lưu ý: Thành viên góp vốn là thành viên được quyền tham gia quản lý tổ chức KTTT. Thành viên liên kết, hợp tác là thành viên không tham gia góp vốn và không được quyền tham gia quản lý tổ chức KTTT, chỉ thực hiện việc liên kết, hợp tác với tổ chức KTTT trong việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ và việc làm của nhau được hai bên thỏa thuận ký kết hợp tác. Thành viên liên kết, hợp tác là đối tượng thành viên tiềm năng để tổ chức KTTT phát triển thành thành viên góp vốn, tạo điều kiện cho tổ chức KTTT phát triển vững chắc từng bước từ thấp đến cao.

          Vì vậy, vấn đề quy định các hình thức đối tượng thành viên và làm rõ vai trò, vị trí của mỗi hình thức đối tượng thành viên là cần thiết.

          Thứ ba vấn đề quy định số lượng thành viên. Số lượng thành viên tối thiểu để thành lập tổ chức KTTT là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc thành lập và hoạt động khi mới thành lập của tổ chức KTTT. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là đề cập đến đối tượng thành viên góp vốn.

Từ thực tế cho thấy, số lượng thành viên tối thiểu để thành lập HTX, Liên hiệp HTX theo quy định hiện nay là vẫn còn nhiều (07 thành viên), do việc tuyên truyền, vận động, thu hút đủ số lượng thành viên tối thiểu để thành lập HTX, liên hiệp HTX là rất khó khăn, đồng thời chưa tạo điều kiện cho HTX, liên hiệp HTX mới thành lập phát triển năng động và hiệu quả.

          Thứ tư vấn đề hỗ trợ của Nhà nước. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì việc phát triển thành viên của tổ chức KTTT là công việc có nhiều khó khăn. Mặt khác, KTTT phần lớn thu hút đối tượng yếu thế trong xã hội tham gia tổ chức KTTT, nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho họ. Vì vậy, KTTT rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước, trong đó vấn đề thu hút, phát triển thành viên (bao gồm cả thành viên góp vốn và thành viên liên kết, hợp tác) của tổ chức KTTT cần được quan tâm để làm tiêu chí, căn cứ ưu tiên trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nên chăng, cần có quy định khung pháp lý nền tảng trong Luật HTX về vấn đề này để tạo điều kiện cho KTTT phát triển.

          Ngoài ra, khi triển khai Luật HTX năm 2012 ở những điịa phương khác nhau, từng thời điểm khác nhau vẫn còn có những bất cập, hạn chế tạo ra khó khăn, rào cản cho sự phát triển của HTX, Liên hiệp HTX cần sớm được tháo gỡ, sửa đổi.
Hội chợ triễn lãm nông đặc sản địa phương của các HTX nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn Quảng Nam


          Sớm sửa đổi Luật để HTX kiểu mới phát triển bền vững

          Một làcần bổ sung quy định về tổ chức KTTT: Tổ chức KTTT là mô hình kinh tế có sự tách bạch về tài sản cá nhân của các thành viên góp vốn và tài sản chung (tài sản không chia) của tổ chức KTTT; Tổ chức KTTT gồm có: HTX, THT, Liên hiệp HTX. Tổ chức KTTT chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số tài sản được hình thành từ vốn góp của thành viên. Tổ chức KTTT được thuê và sử dụng người lao động để làm việc trong tổ chức bộ máy điều hành của tổ chức KTTT theo quy định của pháp luật.

          Hai là, đề xuất tích hợp quy định THT vào Luật HTX và bổ sung quy định về THT: THT là tổ chức KTTT, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 02 thành viên tham gia góp vốn điều lệ thành lập THT để hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý THT. Vốn góp của thành viên THT thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ (nếu có) nhưng thành viên góp vốn tối đa không quá 90% và thành viên góp vốn tối thiểu không dưới 10% vốn điều lệ của THT. Cơ chế quản lý và tổ chức bộ máy điều hành THT do các thành viên góp vốn của THT quyết định. THT là đối tượng được hỗ trợ để phát triển thành HTX.

          Ba làbổ sung quy định về các hình thức đối tượng thành viên của tổ chức KTTT: Các hình thức đối tượng thành viên của tổ chức KTTT gồm có thành viên góp vốn và thành viên liên kết, hợp tác. Trong đó, thành viên góp vốn là thành viên được quyền tham gia quản lý tổ chức KTTT. Mọi quyết định của tổ chức KTTT được biểu quyết theo nguyên tắc đa số, hình thức biểu quyết do điều lệ tổ chức KTTT quy định. Mỗi thành viên góp vốn được quyền biểu quyết 01 phiếu. Đối với HTX, Liên hiệp HTX: Phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của thành viên, HTX thành viên hoặc đại biểu thành viên. Đối với THT: Phiếu biểu quyết có giá trị theo số vốn góp của thành viên (do hình thức tổ chức kinh tế giản đơn để từng bước phát triển thành HTX và do thành viên góp vốn tối thiểu thành lập THT có 02 thành viên), không phụ thuộc chức vụ thành viên và đại biểu thành viên.

          Thành viên liên kết, hợp tác là thành viên không tham gia góp vốn và không được quyền tham gia quản lý tổ chức KTTT, chỉ thực hiện việc liên kết, hợp tác với tổ chức KTTT trong việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ và việc làm của nhau thông qua thủ tục hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng liên kết, hợp đồng hợp tác được hai bên ký kết. Thành viên liên kết, hợp tác là đối tượng thành viên tiềm năng để tổ chức KTTT phát triển thành thành viên góp vốn.

          Bốn làsửa đổi quy định về số lượng thành viên góp vốn tối thiểu để thành lập HTX, Liên hiệp HTX, gắn với sửa đổi, bổ sung quy định về mức vốn góp tối đa và tối thiểu của thành viên HTX, Liên hiệp HTX.

Theo đó, số lượng thành viên góp vốn tối thiểu để thành lập HTX là 05 thành viên, mức vốn góp tối đa của thành viên là không quá 25% vốn điều lệ và mức vốn góp tối thiểu của thành viên là không dưới 10% vốn điều lệ của HTX.

          Với liên hiệp HTX, số lượng thành viên góp vốn tối thiểu để thành lập liên hiệp HTX là 03 HTX thành viên, mức vốn góp tối đa của HTX thành viên là không quá 40% vốn điều lệ và mức vốn góp tối thiểu của HTX thành viên là không dưới 20% vốn điều lệ của liên hiệp HTX.

          Năm  làbổ sung quy định khung pháp lý nền tảng trong Luật về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với phát triển KTTT, trong đó ưu tiên áp dụng tiêu chí phát triển thành viên (bao gồm cả thành viên góp vốn và thành viên liên kết, hợp tác) của tổ chức KTTT, dựa trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển thành viên của tổ chức KTTT đã được giao qua các năm liền kề hoặc đối với HTX, liên hiệp HTX có quy mô thành viên đủ lớn (được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn dưới luật) để các cấp, các ngành căn cứ ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT thuộc thẩm quyền.

          Sáu làbỏ quy định về chấm dứt tư cách thành viên trong trường hợp thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với HTX tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm tại điểm e) khoản 1 Điều 16 của Luật HTX năm 2012.

          Lý do là tư cách thành viên đã được xác lập qua việc thực hiện nghĩa vụ góp vốn khi tham gia HTX, Liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ HTX, Liên hiệp HTX quy định. Mặt khác, quy định này đã tạo ra khó khăn, rào cản cho sự phát triển của HTX, Liên hiệp HTX.

          Bảy là, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thành viên góp vốn, tạo điều kiện cho HTX, liên hiệp HTX phát triển, cần sửa đổi quy định về nguyên tắc phân phối thu nhập cho thành viên tại điểm a) và điểm b) khoản 3 Điều 46 Luật HTX năm 2012 theo nguyên tắc: Chủ yếu theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với HTX tạo việc làm; theo số vốn góp của thành viên, HTX thành viên (gọi chung là thành viên góp vốn); Phần còn lại được chia theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, HTX thành viên.

          Lý do là tư cách thành viên đã được xác lập qua việc thực hiện nghĩa vụ góp vốn khi tham gia HTX, Liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ HTX, Liên hiệp HTX quy định. Mặt khác, quy định này đã tạo ra khó khăn, rào cản cho sự phát triển của HTX, Liên hiệp HTX.

          Cuối cùng làcần bỏ quy định về tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ và việc làm của HTX, Liên hiệp HTX cho khách hàng không phải là thành viên tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ vì trên thực tế vấn đề  này không còn phù hợp nữa.

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trung tâm Khuyến nông: Thực hiện các mô hình về phát triển các cây trồng, con vật nuôi chủ lực
Kết quả kiểm tra các mô hình Khuyến nông năm 2022
Thẩm định và cấp giấy chứng nhận vườn cây đầu dòng vừa là phương pháp quản lý vừa là giải pháp đảm bảo nguồn giống chất lượng
Khuyến nông Quảng Nam – 30 năm xây dựng và phát triển (Kỳ 1)
Khuyến nông Quảng Nam – 30 năm xây dựng và phát triển (Kỳ 2)
Khuyến nông Quảng Nam – 30 năm xây dựng và phát triển (Kỳ 3)
Khuyến nông Quảng Nam – 30 năm xây dựng và phát triển (Kỳ cuối)
Hội thảo Đổi mới công tác khuyến nông trong tình hình mới
Tập huấn triển khai mô hình nuôi bò thịt lai, xử lý môi trường năm 2023
Triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005895843

  Lượt trong ngày 1680
  Hôm qua: 3961
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 70
  Tổng số 5895843